Kategorie produktů

Obchodní podmínky


Vzájemná práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele, zejména
práva a povinnosti vzniklé z Kupní smlouvy, se řídí těmito
obchodními podmínkami (dále jen "Obchodní podmínky").
1 Definice
1.1 V těchto Obchodních podmínkách.
1.1.1 "E-shop" znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je
dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy
http://shop.hacomshop.cz , jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a
objednání zboží Uživatelem;
"Kupní smlouva" znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl.
Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem, jako prodávajícím, a
Uživatelem, jako kupujícím, prostřednictvím E-shopu;
1.1.2 "Nákupní košík" znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná
aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském
prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou
množství vybraného Zboží;
1.1.3 "Občanský zákoník" znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v účinném znění;
"Provozovatel" znamená pan Martin Árvay , IČO: 70647569 , s místem
podnikání Průběžná 1861, Rakovník ;
1.1.4 "Přístupové údaje" znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu
přiřazené heslo vložené Uživatelem do databáze E-shopu při Registraci;
1.1.5 "Registrace" znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze Eshopu,
a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském
rozhraní E-shopu a Přístupových údajů a jejich následným uložením do
databáze E-shopu;
1.1.6 "Spotřebitel" znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své
podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého
povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná;
1.1.7 "Uživatel" znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá
E-shop;
1.1.8 "Uživatelský účet" znamená část E-shopu, která je každému jednomu
Uživateli zřízena Registrací (tj. je pro každého Uživatele unikátní) a
zpřístupněna po zadání Přístupových údajů;
1.1.9 "Zboží" znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli
prostřednictvím E-shopu a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této
věci;
2 Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy
2.1 Provozovatel uzavírá smlouvy, jejich předmětem je poskytování služeb a
smlouvy, podle nichž je autorsky chráněný digitální obsah dodáván na
CD/DVD, event. jiném nosiči.
2.2 Ohledně ceny Zboží a nákladů na dopravu a dalších poplatků platí, že:
V případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence
sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak.
Ceny poskytovaného zboží, poskytovaných služeb a licenčního obsahu jsou
na webu uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených
zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené
metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady. Součástí dohodnuté ceny
nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel
vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením
dohodnuté ceny; takové náklady hradí výlučně Uživatel.
V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel náklady spojené s
navrácením Zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku
komunikace na dálku, náklady za navrácení Zboží, jestliže toto zboží nemůže
být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
2.3 V případě, že předmětem smlouvy bude dodání digitálního obsahu, který
nebude dodán na hmotném nosiči, dává Spotřebitel výslovný souhlas s tím,
aby tento obsah byl dodán před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od
smlouvy.
2.4 Pro odstoupení od smlouvy platí, že:
2.4.1 Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo
od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží. V
případě, že předmětem Kupní smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání
několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží.
Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu)
odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.
2.4.2 Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu
Martin Árvay, Průběžná 1861, Rakovník.
2.4.3 Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode
dne, kdy došlo k odstoupení od dané Kupní smlouvy, zaslat zpět
Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla
Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou i pokud bude Zboží
odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.
2.4.4 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
o poskytování služeb, které Provozovatel splnil s předchozím výslovným
souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, tj.
digitálního obsahu na hmotném nosiči, pokud porušil jeho původní obal;
o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl
dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty
pro odstoupení od smlouvy;
2.4.5 Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení
od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již
začalo.
2.4.6 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo
svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za Zboží, která může být
ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody.
2.4.7 Odstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy ohledně Zboží, které vrátí
Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou
odstraněna originální označení Zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je
Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení Zboží do
původního stavu.
2.4.8 Formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto
Obchodních podmínek.
2.5 Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty Zboží v důsledku
nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení
se s povahou a vlastnostmi daného Zboží, včetně jeho funkčnosti.
2.6 Provozovatel nevyužívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností
spotřebitelů. . Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního
dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů
způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.
3 Proces uzavření Smlouvy
3.1 Provozovatel prostřednictvím E-shopu nabízí Uživatelům uzavření Kupní
smlouvy. Nabídkou na uzavření Kupní smlouvy ze strany Provozovatele je
zobrazení tlačítka s označením " Odeslat objednávku " v uživatelském
rozhraní E-shopu.
3.2 Za bezvýhradné přijetí nabídky Provozovatele na uzavření Kupní smlouvy
podle odst. 3.1 těchto Obchodní podmínek ze strany Uživatele se považuje
kliknutí na dané tlačítko s označením " Odeslat objednávku " .
3.3 Bezvýhradný přijetím nabídky podle odst. 3.2 těchto Obchodních podmínek
je uzavřena Kupní smlouva.
3.4 Smlouva je uzavřena momentem, kdy elektronická informace o kliknutí na
tlačítko ve smyslu odst. 3.2 Uživatelem dojde prostřednictvím sítě Internet
na server, kde je nainstalován E-shop.
3.5 Uživatel se zavazuje do příslušných textových polí v uživatelském prostředí
E-shopu vyplnit pravdivé a úplné údaje, zejména pravdivě svou emailovou
adresu, identifikační údaje a případně dodací adresu. Uživatel bere na
vědomí, že Provozovatel bude jím zadané údaje důvodně považovat za
správné a úplné a není oprávněn zadané údaje kontrolovat.
3.6 Provozovatel zašle Uživateli e-mailovou zprávu o uzavření Kupní smlouvy, a
to na emailovou adresu zadanou Uživatelem do příslušného pole v
uživatelském prostředí E-shopu.
3.7 Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je
pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně
tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
4 Kupní smlouva
4.1 Uzavřením Kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:
4.1.1 Uživatel kupuje od Provozovatele Zboží, které si uživatel zvolil v uživatelské
prostředí E-shopu vložením do Nákupního košíku, a to v množství, které si
Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného Zboží v uživatelském prostředí Eshopu
a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu,
která je uvedena v takového Zboží v uživatelském prostředí E-shopu.
4.1.2 Provozovatel má právo až do momentu odeslání Zboží Uživateli od Kupní
smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za
odstoupení od Kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele
spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané Zboží nemůže dodat.
4.1.3 Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení
objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je
oprávněn pozdržet odeslání Zboží Uživateli.
4.1.4 Způsob zabalení Zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097
občanského zákoníku se tímto vylučuje.
4.1.5 Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a
doručením daného zboží Uživateli a to ve výši uvedené u dané objednávky v
uživatelském prostředí Portálu.
4.1.6 Uživatel má právo zvolit z možností zobrazených Uživateli v uživatelském
prostředí E-shopu způsob zaplacení kupní cenu za Zboží a případně další
peněžitá plnění Provozovateli.
4.1.7 Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na
provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení
takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí Eshopu.
4.1.8 V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen
uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.
4.1.9 V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu
splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet
Provozovatele.
4.1.10 Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny Zboží. Slevy z
ceny Zboží lze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.
4.1.11 Součástí kupní ceny za Zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné
odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími
stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za Zboží; takové náklady
jsou výhradně náklady Uživatele.
4.1.12 Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke Zboží, jež je předmětem
Kupní smlouvy až do úplného zaplacení kupní ceny za dané Zboží
Uživatelem.
4.1.13 Provozovatel se zavazuje dodat Zboží Uživateli v přiměřené lhůtě od
uzavření Kupní smlouvy. Veškeré lhůty pro dodání Zboží uvedené v
uživatelském rozhraní E-shopu jsou pouze orientační.
4.1.14 Provozovatel zašle vždy Uživateli daňový doklad - fakturu v elektronické
podobě , a to na emailovou adresu Uživatele zadanou při dané objednávce
do Uživatelského prostředí E-shopu.
4.1.15 Je-li Provozovatelem společně se Zbožím poskytnut Uživateli dar, je
darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s
rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku Kupní smlouvy (např. pro
odstoupení od Kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího
od počátku spolu s kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím
Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.
4.1.16 Provozovatel poskytuje Uživateli na Zboží záruku, je-li záruční doba
uvedena u daného Zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu
uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pouze pro
Spotřebitele.
4.1.17 Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn
uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny . Za moment
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od
Uživatele reklamované Zboží.
4.1.18 Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného Zboží uvedeno, že je
použité, kupuje Uživatel Zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad
takového Zboží.
4.1.19 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem
Kupní smlouvy přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem
převzetí daného zboží Uživatelem.
4.1.20 Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení Zboží, které je předmětem
Smlouvy přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem
převzetí daného zboží Uživatelem.
5 Uživatelský účet
5.1 Uživatel má právo zřídit si Registrací Uživatelský účet.
5.2 Uživatel má povinnost zadat před vstupem do Uživatelského účtu Přístupové
údaje.
5.3 Identifikační údaje Uživatele zadané při Registraci se považují za údaje
zadané při objednávce každého Zboží, které Uživatele učiní po přihlášení se
do svého Uživatelského účtu.
5.4 Uživatel nesmí poskytovat třetím osobám Přístupové údaje, ani jakýkoli jiný
přístup do Uživatelského účtu. Uživatel je povinen učinit všechna přiměřená
opatření k jejich utajení. Uživatel v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné
užití těchto přístupových údajů nebo Uživatelského účtu a za škodu takto
způsobenou Provozovateli nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení
nebo jiného narušení práva užití těchto hesel je Uživatel povinen sdělit tuto
skutečnost neprodleně Provozovateli. Provozovatel v přiměřené lhůtě
poskytne Uživateli nové přístupové údaje.
5.5 V případě Registrace Uživatele jsou naplněny podmínky ust. § 1752 odst. 1
Občanského zákoníku a Provozovatel je oprávněn jednostranně měnit tyto
Obchodní podmínky; změnu oznámí Uživateli prostřednictví E-shopu a/nebo
emailovou zprávou na emailovou adresu Uživatele zadanou do databáze Eshopu.
Uživatel má právo změny Obchodních podmínek odmítnout ve lhůtě
28 dní od prvního přihlášení se do Uživatelského účtu po oznámení změny
Obchodních podmínek (je-li doručování prostřednictvím E-shopu) nebo od
doručení dané emailové zprávy do emailové schránky Uživatele (je-li
doručováno emailovou zprávou) a závazek z tohoto důvodu vypovědět ve
výpovědní době 28 dní , o které smluvní strany shodně konstatují, že je
dostatečná k obstarání obdobných plnění od jiného dodavatele.
6 Reklamační řád
6.1 Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je Zboží při převzetí bez vad.
6.2 Obsahuje-li Zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového
Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak
pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Spotřebitel požadovat jen
výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od Kupní
smlouvy.
6.3 Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v
případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané Zboží řádně užívat pro
opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém
případě má Spotřebitel právo od Kupní smlouvy odstoupit.
6.4 Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na
dodání nového Zboží bez vad, ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu
Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na
přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové Zboží
bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že
Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání
nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
6.5 Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před
převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám
způsobil.
6.6 Odpovědnost Provozovatele za vady Zboží se nevztahuje na opotřebení Zboží
způsobené jeho obvyklým užíváním, u Zboží prodávaného za nižší kupní
cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého Zboží
na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při
převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy Zboží.
6.7 Je-li poskytována na Zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit
odpovědnost z vadného plnění v záruční době.
6.8 Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout Spotřebiteli
záruční list. Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu
vydat Spotřebiteli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí
obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a
příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.
6.9 V případě, že Spotřebitel využije svého práva na odstranění vad Zboží
opravou u Zboží, u kterého je pro účely záručních oprav určený podnikatel
odlišný od Provozovatele, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě
jako v případě Provozovatele nebo v místě pro Spotřebitele bližším, uplatní
Spotřebitel právo na záruční opravu u tohoto podnikatele.
6.10 Reklamace Zboží, včetně odstranění vad daného Zboží, musí být vyřízena
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané
reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší
lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo
o podstatné porušení Smlouvy.
6.11 Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel
neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do
doby, než budou dané podklady dodány.
6.12 Provozovatel nebo jí určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace
vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného Zboží.
6.13 Nárok na uplatnění práv z vad Zboží zaniká v případě neodborné montáže
nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném
zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které
neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke
Zboží.
7 Osobní údaje
7.1 Uživatel tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“ ),
souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů
Uživatelem poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Provozovatel.
Uživatel dále souhlasí, aby byly osobní údaje pro správce zpracovány :
správcem;
jakýmkoliv zaměstnancem správce;
jakýmkoliv smluvním partnerem správce;
7.2 Správce je oprávněn shromažďovat tyto údaje týkající se Uživatele:
jméno a příjmení, popř. firmu.
datum narození, identifikační číslo.
adresu (fakturační a dodací).
telefonní číslo, e-mailovou adresu, přihlašovací jméno a heslo k
uživatelskému účtu.
obchodní transakce Uživatele.
7.3 Tento souhlas Uživatele je udělen na dobu neurčitou.
7.4 Provozovatelem, jakožto správcem, je stanovený účel zpracování osobních
údajů:
zasílání obchodních nabídek správce;
marketingové účely;
zařazení osobních údajů do databází;
platebního styku, marketingu a nabízení dalších služeb,
7.5 Uživatel prohlašuje, že jsem si vědom svých práv podle ust. § 12 a § 21
zákona a prohlašuje, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou
poskytovány dobrovolně.
7.6 Provozovatel prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu
nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v
souladu s účelem k němuž byly shromážděny.
7.7 Provozovatel prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím
způsobem:
strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových
programů;
7.8 Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle Uživatele jakožto subjektu
údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních
údajů.
8 Cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že
zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a
Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas.
Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 2 let.
Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a
reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti.
Provozovatel Informace o tom, jak E-shop Uživatel používá, sdílí se svými
partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.
9 Užívání E-shopu
9.1 Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu
způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.
9.2 Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo
uživatelské rozhraní.
9.3 Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k
němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo
jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.
9.4 Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní
předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které
by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen
nahradit v plném rozsahu.
9.5 V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo
platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit
Uživatelský účet.
10 Prohlášení Provozovatele
10.1 Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém
systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou
chráněny proti změnám.
10.2 Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u
Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v
takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za
zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní
cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za
skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy
od počátku.
10.3 Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být
ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích
převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel
povinen se vždy seznámit s celým popisem daného Zboží a v případě
nejasností kontaktovat Provozovatele.
10.4 Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v
dolní liště rozhraní E-shopu.
11 Zpětný odběr elektrospotřebičů
11.1 S ohledem na povinnost stanovenou Provozovateli ustanovením § 38 zákona
č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že
umožňuje Uživatelů bezplatně odevzdat starý spotřebič k likvidaci u
Provozovatele , a to na adrese Vladislavova 554, Rakovník.
12 Rozhodné právo
12.1 Tyto Obchodní podmínky, jakož i Kupní smlouvy, se řídí právním řádem
České republiky, zejména Občanským zákoníkem.
13 Účinnost
13.1 Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 01.01.2017

Scroll
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace